Reklamační podmínky

REKLAMAČNÍ ŘÁD Tomáš Hubáček – Kurzy lodní motory

Obecná ustanovení

Tomáš Hubáček, IČO: 64559327, se sídlem 5. května 1059/17, 140 00 Praha 4, zapsaná v registru živností, (dále jen „Podnikatel“) poskytuje služby v oblasti otevřených i zakázkových vzdělávacích akcí a poradenství, vydává tento reklamační řád (viz zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění).

Rozsah a podmínky reklamace nebo stížnosti – KURZY A SEMINÁŘE

Zákazník má právo podat u Podnikatele reklamaci nebo stížnost na poskytnuté vzdělávací kurzy, a to z důvodu:

  • Způsobu výuky lektora
  • Metodického obsahu kurzu
  • Organizace kurzu

Reklamaci nebo stížnost uplatňuje zákazník vždy písemně neprodleně po zjištění předmětu reklamace/stížnosti, a to na adrese Podnikatele uvedené v záhlaví tohoto reklamačního řádu nebo e-mailem na info[zavináč]kurzylodnimotory.cz.

Písemná reklamace/stížnost musí obsahovat:

  • Kontaktní údaje (IČO, název společnosti, adresa sídla, příp. korespondenční adresa)
  • Jméno a příjmení účastníka kurzu nebo osoby, která za zákazníka reklamaci vyřizuje včetně telefonního a e-mailového kontaktu
  • Identifikaci kurzu – datum, název, případně číslo faktury k dané akci
  • Popis – důvod reklamace/stížnosti

Nebude-li zaslaná písemnost zákazníka dodavateli obsahovat výše uvedené údaje nezbytné pro řádné podání reklamace/stížnosti, nebude tato písemnost přijata k dalšímu řízení.

Způsob a lhůty vyřízení reklamace/stížnosti

Podnikatel je povinen reklamaci/stížnost vyřídit nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení reklamace/stížnosti od zákazníka, pokud se dodavatel se zákazníkem nedohodli na lhůtě delší. Dnem obdržení se rozumí datum, kdy byla reklamace/stížnost doručena Podnikateli.

Způsob řešení reklamace/stížnosti z důvodu:

 • Způsobu výuky lektora, metodického obsahu kurzu nebo organizace kurzu:
  • Pracovník zákaznického servisu reklamaci/stížnost zaeviduje a informuje osobu odpovědnou za řešení reklamací/stížností.
  • Odpovědná osoba prověří předmět – důvod reklamace/stížnosti v daném kurzu (např. porovnáním hodnotících dotazníků ostatních účastníků kurzu, konzultací s lektorem atd.) a pokud uzná reklamaci/stížnost za relevantní, zajistí adekvátní nápravu, např. náhradu kurzu účastí v jiném termínu, vrácením části nebo celého účastnického poplatku, event. jiným způsobem dle dohody se zákazníkem.

Společná závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je platný od 1. 1. 2020 a platí za upřesnění obchodních podmínek Podnikatele – obchodní podmínky jsou k dispozici zde.